Reklamacje

REKLAMACJA PRODUKTU

Reklamacje dotyczące niezgodności towaru z umową oraz na produkty objęte gwarancją należy kierować w jeden z poniższych sposobów:

– wysyłając wypełnione zgłoszenie reklamacyjne na adres:

KRYST Salamon Krystian

Reklamacje swiat-telefonii

Ul. Hallera 26

44-200 Rybnik

– wysyłając skan wypełnionego zgłoszenia reklamacyjnego na adres mailowy:

kontakt@swiat-telefonii.pl

Celem rozpatrzenia reklamacji Towaru, Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar wraz z dowodem zakupu. Reklamowany Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres:

KRYST Salamon Krystian

Reklamacje swiat-telefonii

Ul. Hallera 26

44-200 Rybnik

Sprzedawca w ciągu 14 (czternaście) dni ustosunkuje się do reklamacji Towaru zgłoszonej przez Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.